УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрүүл


drain


дренаж

Шүүрсэн усыг цуглуулан зайлуулах хоолой, сувгийн байгууламж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

excavation in the ground to create An exit-point for waste water or water that is to be re-circulated in fountains, pools, or drains that are used in plumbing.

Source EcoLexicon

шүүрүүл


drain


дрена

шүүрүүл


drain


дрена

шүүрүүл


agricultural drain


дрена

шүүрүүл


drainageway


дрена

шүүрүүл


filter


дрена

шүүрүүл


interceptor


дрена

шүүрүүл


drain line


дрена

шүүрүүл


underdrain


застенная дрена

шүүрүүл


drainage


дренаж

Зураг