УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах өрц


impervious barrier


противофильтрационная диафрагма

шүүрэлтээс хамгаалах өрц


collar


противофильтрационная диафрагма

шүүрэлтээс хамгаалах өрц


cutoff collar


противофильтрационная диафрагма

шүүрэлтээс хамгаалах өрц


impervious membrane


противофильтрационный экран

шүүрэлтээс хамгаалах өрц


curtain wall


противофильтрационная диафрагма

Зураг