УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах өлгөмөл хөшиг


partial cut off


висячая противофильтрационная завеса

Зураг