УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах шпүүнтэн хөшиг


sheet-piling cut off


шпунтовая противофильтрационная завеса

Зураг