УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах хөшигний цооног


drilled grout hole


скважина противофильтрационной завесы

шүүрэлтээс хамгаалах хөшигний цооног


injected hole


скважина противофильтрационной завесы

Зураг