УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах хөшигний хяналтын богино хоолой


grout indicator outlet


контрольный патрубок при устройстве противофильтрационной завесы

Зураг