УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах хөшиг шахах хоолой


grout tube


патрубок для нагнетания противофильтрационной завесы

Зураг