УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах халхавч (боомтын)


screen


противофильтрационный экран

шүүрэлтээс хамгаалах халхавч (боомтын)


watertight screen


противофильтрационный экран

Зураг