УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах халхавч


curtain


противофильтрационный экран

шүүрэлтээс хамгаалах халхавч


impervious curtain


противофильтрационный экран

шүүрэлтээс хамгаалах халхавч


watertight face


противофильтрационный экран

Зураг