УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах дээд налуугийн халхавч


upstream water-proof face


противофильтрационный экран верхного откоса

Зураг