УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтийн саад


upstream floor


понур

Боомт, далангийн түрэлттэй талын өмнөх усан доорхи дэвсгэр хийц бөгөөд флютбетийн эхлэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.469

Нэмэлт тайлбар

Шүүрэлтийн саад нь барилга байгууламж доогуур ус шүүрэх замыг уртасгах, алдагдлыг бууруулах, мөн барилгын уланд үйлчлэх шүүрэлтийн даралтыг багасгах, ус хаялгын болон ус гаргалгын байгууламжийн өмнөх голын гулдрилыг эвдрэлээс хамгаалах зориулалттай. Шүүрэлтийн саадыг шавар, шавар-бетон, хүлэр, мод, бетон, төморбетон, замын хар, нийлэг хальс зэрэг усны шүүрэлт хаах материалаар хийнэ. Шүүрэлтийн саадын уртыг тухайн барилгын буурь хорсний шинж байдлаас хамааруулан түрэлтийн 1÷З өндөртэй тэнцүү байхаар тооцно.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.469

шүүрэлтийн саад


upstream argon


понур

Боомт, далангийн түрэлттэй талын өмнөх усан доорхи дэвсгэр хийц бөгөөд флютбетийн эхлэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.470

Зураг