УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтийн даралт бууруулах төхөөрөг


pressure-relief device


конструкция для разгрузки фильтрационного давления

Зураг