УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтийн гадарга


seepage face


поверхность фильтрации

Зураг