УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлт хаах өрц


water-repellent barrier


противофильтрационная диафрагма

Зураг