УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрлийн талбай


filtration beds


поля фильтрации

Бохир усыг ул хөрсөнд шүүрүүлэн оруулах замаар, түүнд биологийн цэвэрлэгээ хийх ганцхан зориулалтаар урьдчилан бэлтгэсэн талбай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.467

Зураг