УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрийн ёроол хоорондын хонгил


space under the filtre bottom


пространство фильтра междонное

Шүүрийн шүүрүүлийн ёроол доорхи хөндий зай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.466

Зураг