УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрийн шүүрүүл


drainage of filtre


дренаж фильтра

шүүрийн шүүрүүл


drainage of filtre


дренаж фильтра

Цэвэрлэж буй усны шүүрсэн хэсгийг зайлуулах ба шүүрний угаалтын усыг жигд хуваарилах зориулалтаар шүүрэн дотор байрлуулсан хэрэгсэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.467

Зураг