УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүр


filter


фильтр

шүүр


filter


фильтр

шүүр


filtre


фильтр

Сүвэрхэг хийц буюу үүрмэг, ширхэглэг үе дотуур ус нэвчүүлэх замаар бохир хольцыг нь цэвэрлэх төхөөрөмж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.464

шүүр


screen


решёкта

Зураг