УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүлтүүрийн бодис угаах уусмалын сав


separator for filtering material flushing


сепаратор для отмывки фильтрующей загрузки

Зураг