УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүлтүүр тогтоогуур


absorption trap


фильтр-ловушка

Зураг