УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүтэлцээт тохируулгын хиймэл нуур


compensation reservoir


водохранилище компенсирующего регулирования

Газрын хэвгийн дагуу доод талд нь алслагдан орших хөндлүүр дээрх урсцын тохируулгын нөхцлөөс ашиглалтын горим нь шууд хамаардаг хиймэл нуур (Хөндлүүр хоорондын ус хэрэглээг тооцно).

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.463

Зураг