УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүдэт шугам (хаалтны)


rack


зубчатая рейка

шүдэт шугам (хаалтны)


toothed rack


зубчатая рейка

Зураг