УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүдэт босго маягийн энерги унтраагуур


dentated sill


гаситель энергии в виде зубчатого порога

шүдэт босго маягийн энерги унтраагуур


dentated end sill


гаситель энергии в виде зубчатого порога

шүдэт босго маягийн энерги унтраагуур


indented sill


гаситель энергии в виде зубчатого порога

Зураг