УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүдний шуудуу (боомтын бууринд)


muck ditch


траншея для зуба

Зураг