УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүдний суурийн улан дахь шүүрэлтээс хамгаалах хөшиг (боомт)


cutoff curtain grouting


противофильтрационная завеса в основании зуба

Зураг