УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шуудууны экскаватор


ditcher


траншейный экскаватор

шуудууны экскаватор


bucket-ladder excavator


траншейный экскаватор

Зураг