УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шуудуунд буцаан булах аргаар хийсэн далд ус дамжуулах хоолой


closed cut-and-cover conduit


закрытый водовод

Зураг