УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шууд урсгалын турбин


tubular turbine


прямоточная турбина

шууд урсгалын турбин


tubular turbine


прямоточная турбина

Тэнхлэгийн буюу диагональ маягийн чиглүүлэх төхөөрөгтэй тэнхлэгийн тийрэг турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.462

Зураг