УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шурагт тоолуур


screw-type flowmeter


пропеллерный расходомер

Зураг