УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шулуутгасан (тэнцүүлэгт) суваг


lock canal


шлюзованный канал

Зураг