УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шулуутгасан байгууламжийн голдрил


jetty-flanked channel


русло c выправительными сооружениями

Зураг