УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шулуун эрвээхий хаалт


straight flow valve


прямоточный дроссельный затвор

Зураг