УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шугам хоолой


pipeline


трубопровод

Яндан хоолойгоор ус дамжуулах байгууламж хийх

Эх сурвалж: MNS 6279:2011 MNS ISO 6707-1: 2010 стандартын 3.2.32

Зураг