УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шугам сүлжээ


piping network

3.1.5.“шугам сүлжээ” гэж цэвэр ус дамжуулах, түгээх, хэрэглээнээс гарсан бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах байгууламжийг;

Эх сурвалж: Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль/шинэчилсэн найруулга 2011 оны 10 сарын 6

Зураг