УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэт үүрэн давлагаа намжаагуур


cellularsheet-pile breakwater


ячеистый шпунтовый волнолом

Зураг