УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэн шон


sheet pile


шпунтовая свая

шпүүнтэн шон


slotted pile


шпунтовая свая

Зураг