УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэн хамгаалах хана


sheet-pile floodwall


шпунтовая защитная стенка

Зураг