УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэн түшиц хана


earth-retaining sheeting


шпунтовая подпорная стенка

Зураг