УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэн далан


flatwalled cofferdam


шпунтовая перемычка

шпүүнтэн далан


piled cofferdam


шпунтовая перемычка

шпүүнтэн далан


walled dam


шпунтовая перемычка

шпүүнтэн далан


sheet-pile groyne


шпунтовая буна

Зураг