УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүүнтэн давалгаа намжаагуур


sheet-pile breakwater


шпунтовый волнолом

Зураг