УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпүнт


sheet piling cut-off


шпунт

Усны шүүрэхээс хамгаалах ховилон гогцоот холбоост (баганан) хана, ихэвчлэн металлаар хийдэг

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг