УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шпор, богино хөндлөн далан


spur dike


буна/полузапруда

Зураг