УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороо, чулуулгийг нягтруулах шон


consolidating pile


свая для укрепления грунта

Зураг