УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон цөмтэй чулуу-шороон боомт


earth core rockfill dam


каменно-набросная плотина с земляным ядром

Зураг