УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон хамгаалах үеийн доорх шүүрэлтээс хамгаалах хучилт


buried membrane


противофильтрационное покрытие под защитным слоем грунта

Зураг