УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон халхавчтай чулуу хаялган боомт


earth-faced rockfill dam


каменно-набросная плотина с земляным экраном

Зураг