УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон овоолго


earth mound


земляная насыпь

шороон овоолго


pile


отвал грунта

шороон овоолго


side piling


кавальер

Зураг