УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон дээр хэв-хашмалгүй цутгасан бетон хана


diaphragm cast-in-situ wall


стенка, возводимая бетонированием без опалубки

Зураг