УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон боомтын хярын шүүрүүл


surface drainage of crest


плоский дренаж гребня

Зураг