УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон боомтын хатаалтын призм


embankment toe drain


дренажная призма земленой плотины

Зураг